Nowy statut PZC - changelog

16 marca 2017 17:52 Paweł Świątkowski

15 marca 2017 roku w enigmatycznym jednozdaniowym ogłoszeniu na oficjalnej stronie internetowej Polski Związek Curlingu zaprezentował “treść aktualnie obowiązującego statutu” (w postaci linku do pliku zamieszczonego pierwotnie w serwisie OneDrive (obecnie na stronie PZC). Plik nosi tytuł “STATUT po zmianach 09.06.2014.pdf” i nie zawiera bynajmniej tej samej treści, która w momencie publikacji znajduje się na stronie Związku. W razie gdyby ta ostatnia została zmieniona w terminie późniejszym, tutaj podaję link do wersji z którą porównuję treść “nowego” statutu.

Dlaczego słowo “nowy” zawarte zostało w cudzysłowie? Podobnie jak sama nazwa pliku, jego treść jasno stwierdza, że został on opracowany w czerwcu 2014 roku (a więc ponad dwa i pół roku temu), a zaakceptowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 31 lipca 2014. Czy więc przez tak długi czas Związek oszukiwał curlerów oraz wszystkich innych zainteresowanych, nie podając do wiadomości aktualnego swojego statutu? Odpowiedź brzmi twierdząco, gdyż nie sposób doszukać się innych wzmianek o “nowym” statucie, a sam plik na OneDrive  wgrany został 14 marca 2017, a więc 1009 dni po jego przyjęciu na Krajowym Zjeździe Delegatów (o ile taki się odbył, a tylko on ma prawo zmieniać statut) oraz 957 dni po zaakceptowaniu go przez ministerstwo.

Jakie jednak różnice znajdziemy pomiędzy statutem opublikowanym na stronie, a statutem “onedrive’owym”? Jest ich kilka. Oto najważniejsze z nich.

(Wszystkie cytaty ze “starego statutu” zawierają poprawione polskie znaki, bowiem zamiast nich na stronie wyświetlają się tzw. krzaki)

Definicja związku (par. 1 p. 1)

Było:

Polski Związek Curlingu (w skrócie PZC), zwany dalej "Związkiem", jest zarejestrowanym w sądzie, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej.

Jest:

Polski Związek Curlingu (w skrócie PZC), zwany dalej "Związkiem”, jest zarejestrowanym w sądzie, polskim związkiem sportowym, działającym w sporcie curling w rozumieniu art.7 ustawy z dn.25 czerwca 2010 o sporcie.

Jak widać zmieniła się sama definicja PZC, który przestał być “dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem stowarzyszeń”, a stał się związkiem sportowym. Można rzec: w czas.

Podstawa prawna (par. 3 p. 1)

Było:

Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z póśniejszymi zmianami), przepisów Ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 25, poz.113), Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym (Dz.U z dnia 17.08.2005 r.) oraz niniejszego statutu.

Jest:

Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), przepisów Ustawy o Sporcie z dn. 25 czerwca 2010 oraz niniejszego statutu.

Realizacja celów (par. 9)

Zmienił się sposób realizacji celów statutowych Związku.

Było:

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie curlingu;

Jest:

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. zrzeszanie klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób prawnych których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu curling;

Przy okazji tej zmiany nie sposób nie sięgnąć pamięcią wstecz do słynnej “kwestii karate”, kiedy to Związek, bojąc się o niekorzystne dla siebie wyniki głosowań na walnym zebraniu, włączył w swoje szeregi lokalne kluby karate, które z curlingiem nigdy nie miały nic wspólnego. Jednak poprzez członkostwo w Związku miały swój głos (i zagłosowały “jak trzeba”).

Nowy zapis może być częściową legitymizacją tego typu działań, ponieważ zrzeszone podmioty muszą tylko “przewidywać działalność” curlingową. Z drugiej strony może to być zwyczajne uściślenie co do sformułowania prowadzenie działalności w zakresie curlingu.

Było:

powoływanie kadry narodowej - w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw Kultury Fizycznej i Sportu - oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji do udziału w mistrzostwach oraz innych rozgrywkach międzynarodowych;

Jest:

powoływanie kadry narodowej , oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji do udziału w mistrzostwach oraz innych rozgrywkach międzynarodowych;

Pomijając nieszczęśliwie pozostawiony przecinek w nowej wersji, zdradzający pewne niechlujstwo przy przygotowywaniu treści, zapis o konsultacji z ministrem zniknął z tego i kilku innych zapisów.

Członkostwo w Związku (par. 13)

Było:

1. Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy posiadający sekcję curlingu i uczestniczący we współzawodnictwie sportowym.

2.  Klub, o którym mowa w ust. 1, musi być stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną.

3.  Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą nadania klubowi licencji uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na podstawie złożonego wniosku zatwierdzonego przez Zarząd PZC.

Jest:

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu curling.

2. Członkostwo zwyczajne powstaje na podstawie złożonego wniosku, zatwierdzonego przez Zarząd PZC.

Znajdujemy tu potwierdzenie zmiany opisanej wyżej i związane z nią rozluźnienie warunków członkostwa w Związku. Zwraca uwagę fakt porzucenia zapisu o posiadaniu sekcji curlingu przez członkowski klub.

Niepłacenie składek a członkostwo (par. 22 p. 3)

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

Było:

nieopłacenia rocznej składki licencyjnej do końca drugiego kwartału danego roku;

Jest:

Wykluczenia przez Zarząd w związku z nieopłaceniem rocznej składki członkowskiej do końca drugiego kwartału danego roku;

Tutaj przepis uległ pewnemu rozluźnieniu i nie przestaje się być członkiem za sam fakt niezapłacenia - potrzebna jest do tego osobna decyzja Zarządu.

Delegaci (par. 28)

Zostało dodane:

2. Delegatem może być wybrana osoba reprezentująca członka zwyczajnego.

3. Członek zwyczajny reprezentowany jest przez jednego Delegata.

4. Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje, od dnia zebrania się Krajowego Zjazdu Delegatów do dnia zwołania nowego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Nie jestem pewien jaka interpretacja obowiązywała wcześniej, tutaj jednak wygląda na to, że według nowych przepisów danego członka (a więc klub) może na zjazdach reprezentować tylko jedna osoba przez całość trwania kadencji (a więc 4 lata).

Kompetencje Zjazdu Delegatów (par. 30)

Zostało dodane:

6. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;

Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa (rozdział V)

… zniknęła ze statutu.

Zawodnicy (rozdział VIII)

Rozdział został usunięty. Nawiasem mówiąc tym samym w “nowym statucie” po rozdziale VII następuje od razu rozdział IX. Treść usuniętego rozdziału:

Zawodnikiem jest osoba uprawiająca amatorsko albo profesjonalnie curling oraz uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym i posiadająca licencję.

Zawodnikami posiadającymi status zawodnika profesjonalnego są osoby uprawiające curling na podstawie umowy o pracę i otrzymujący za to wynagrodzenie, natomiast pozostali zawodnicy posiadają status amatora.

Szczegółowe przepisy dotyczące statusu zawodników (w tym ich praw i obowiązków) oraz wynikające z tego statusu rodzaje licencji określa Ustawa o kulturze fizycznej oraz inne przepisy prawa regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

Tyle ze zmian. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia która wersja regulaminu obowiązuje obecnie (dopóki na stronie nadal figuruje stara).